Mohamadrizal's Blog

Dari Kelantan Ke Melaka

 • date

  June 2009
  M T W T F S S
  « May    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  
 • Categories

 • Top Posts

 • Top Clicks

  • None
 • Archives

 • Pages

 • Meta

 • Advertisements
 • Entries

SYARAT-SYARAT PERCERAIAN

Posted by mohamadrizal on June 15, 2009

:KOLEKSI II ARTIKEL DR. IKMAL tAJUK aRTIKEL

 Perceraian adalah satu perkara yang mengikut kehendakfitrah manusia. Sebab itulah kita tidak bolehmenghalang orang yang hendak bercerai. Dan memangtidak patut diadakan satu-satu peraturan yangmenghalang orang yang hendak bercerai. Umpamanya,diadakan hukuman penjara atau denda RM1,000.00 dansebagainya kepada seseorang yang bercerai itu. Begitujuga diadakan undang-undang yang menghendaki seseorangitu membuat permohonan lebih dahulu kepada pihak-pihaktertentu sebelum bercerai. Di dalam Al Quran banyak ayat-ayat yang menceritakantentang hal perceraian, tidak ada satu ayat pun yangAllah berkata melarang perceraian dengan maksud,“jangan kamu bercerai……” Dan Rasulullah saw juga tidakmelarang orang bercerai malah kata Rasulullah bahawabercerai itu halal. Tidak pernah Rasulullah sawmengatakan bahawa bercerai itu haram. Di dalam ayat-ayat yang menceritakan tentangperceraian, Allah swt telah dengan jelasnya mengaturbagaimana seseorang itu hendak bercerai. Inimenunjukkan bahawa bercerai itu boleh tetapi hendaklahmengikut tertib-tertibnya serta kaedah-kaedahnya. Dankalau tidak betul cara dan kaedahnya, maka barulahberdosa. Walau bagaimana, ada jugalah Rasulullah berkata denganmaksud, “Perkara halal yang sangat Allah swt benciialah talak.” Ertinya, cerai itu tetap halal tetapiAllah swt benci. Cuma benci yang dimaksudkan olehRasulullah ini bukan pada cerai itu tetapi ada masadan ketikanya serta ada sebab-sebabnya. Ada 5 hukum yang mengawal seseorang yang hendakbercerai itu. Kalau seseorang itu melanggarhukum-hukum dan perintah Allah disegi hendak bercerai,maka patut sekali orang yang hendak bercerai itudihukum. Sebab itulah, apabila seseorang itu hendakbercerai ataupun sudah bercerai, maka hendaklahdisiasat dia baik-baik. Kalau sekiranya di dapatiseorang suami itu menceraikan isterinya dengan tidakmengikut hukum-hukum syariat, suami itu boleh didendaatau dihukum dengan hukuman yang berat, tetapi hariini tidak berlaku seperti itu.Adapun 5 hukum yang mengawal perceraian ialah ceraiwajib, sunat, haram, makruh dan cerai harus. Seorangsuami yang melakukan cerai haram ke atas isterinya,suami itu patut sekali dihukum. Begitu juga suami yangmelakukan cerai makruh, dia juga patut dihukum keranaAllah swt benci kepada perbuatan makruh. manakalasuami yang melakukan cerai sunat, wajib dan sertaharus, tidak patut sekali di hukum. Bagaimanakah yang dikatakan haram bercerai? Seorangsuami yang hendak menceraikan isterinya yang masih adahaidnya iaitu yang pernah disetubuhinya, yang ketikadia menceraikan isterinya itu, isterinya sedangkedatangan haid. Atau jatuh haram juga cerai seorangsuami ke atas isterinya, apabila suami itu menceraikanisterinya tadi setelah suami mendukhul isterinyasewaktu isterinya telah suci. Kemudian, bagaimana yang dikatakan cerai makruh?Seorang isteri itu taat kepada suaminya, sentiasamemberikan layanan yang baik, isteri sayang kepadasuaminya dan suami pun sayang kepadanya malahkedua-duanya selalu bergurau-gurau danbermesra-mesra.. Tetapi dengan tidak semena-mena,suami menceraikannya kerana sebab-sebab yang lemahalasannya. Contoh alasan yang lemah, suami hendakkahwin lagi satu, suami ceraikan isteri. Adapun ceraiyang semacam inilah yang dikatakan bergoncangnya‘Arasy. Dan inilah yang dinamakan cerai yang dimurkaioleh Allah. Bagaimanakah yang dikatakan cerai harus? Cerai iniialah cerai yang kalau dilakukan tidak apa-apa dankalau tidak dilakukan pun tidak apa-apa juga. Ertinya,cerai pun boleh dan tidak cerai pun boleh. Berlakunya cerai harus boleh jadi dalam banyakkeadaan. Satu contoh yang boleh berlakunya cerai harusialah seorang lelaki itu berkahwin dengan seorangperempuan yang dia tidak pernah lihat rupanya. Dantidak langsung kenal kepada perempuan itu, cuma diapercaya saja kepada orang yang memilihkan jodohnya.Setelah dia akad dan di waktu malamnya lelaki itumenghampir isterinya, dia lihat isterinya telalu hodohsangat hingga patah hatinya hendak mendekati isterinyaitu. ketika itu, dia diharuskan bercerai. Begitu juga bagi pihak isteri, dia juga boleh memintacerai kalau sekiranya apabila dia telah kahwin, diamendapati yang suaminya terlalu hodoh, malas mandi,bau busuk dan sebagainya. Ini pernah berlaku di zamanRasulullah di mana seorang isteri datang mengadukepada Rasulullah menceritakan yang suaminya cukuphodoh, gemok, pendek dan kulitnya hitam. Mukanya jugabegitu buruk. Isteri itu menceritakan kepadaRasulullah batapa kalau dia tidak fikirkan ajaranIslam, pasti dia akan ludah muka suaminya itu. “Sayabimbang sungguh ya Rasulullah, takut-takut sayadurhaka pada suami saya itu.” Kemudian Rasulullahberkata, “Kamu hendak ceraikah?” Kata perempuan itu,“Benar ya Rasulullah.” Jawab Rasulullah, Boleh kamubercerai. Jadi, boleh bercerai samada bagi suami atau isterikalau berlaku keadaan yang demikian. Kalau berlakukepada isteri, dia boleh pergi kepada suaminya danpulangkan balik mas kahwin yang diberikannya dahulusabagai tanda meminta cerai. Di sini menunjukkanbahawa isteri juga boleh meminta cerai sepertimanasuami juga boleh menceraikan isterinya. Isteri-isterijuga ada kuasa cerai di tangannya sepertimana suamijuga ada kuasa cerai di tangannya, bila berlakukeadaan harus seperti di atas. Kemudian, bilakah yang dikatakan sunat bercerai. Iniialah apabila isteri didapati berkelakuan tidak baik.Kelakuan yang tidak baik itu ialah, mungkin isteri ituberkhawat dengan seorang lelaki lain. Ataupun isteriselalu keluar ke pasar, ke sana sini dan sebagainyasedangkan suami tidak mengizinkannya. Atau kelakuanisteri terhadap suaminya selalu berang, kasar dantidak tenang. Atau isteri itu durhaka kepada suami. Diwaktu itu, sunat bagi suami menceraikannya iaitu tidakpula berdosa kalau suami tidak menceraikannya. Tetapi,kalau suami merasakan hendak mendapat pahala, makasuami itu boleh menceraikan isterinya itu. Walau bagaimana pun, isteri-isteri yang telah didapati durhaka ataupun nusyuz ini, suami tidaklekas-lekas menceraikannya. Ada syarat-syaratbagaimana hendak menceraikan isteri yang telah durhakadalam katagori cerai sunat ini. Kalau suami telahmendapati yang isterinya itu sudah tidak berkelakuanbaik lagi, maka hendaklah dia dinasihat lebih dahulu.Kalau sekiranya suami tidak boleh menasihatinya, suamiboleh meminta nasihat kadi. Setelah nasihat diberikan dan didapati masih tidak adakesannya, maka isteri itu boleh ditinggalkan. Nabipernah meninggalkan isterinya selama 40 hari keranaisterinya meragam. Tetapi setelah ditinggalkan pun,masih lagi suami mendapati tidak memberi apa-apakesan, suami boleh balik ke rumah dan pukul isterinya.Cuma pukul yang dibenarkan ialah pukul sebagai memberipengajaran, bukan pukul untuk menyiksa atau menderaisteri. Jangan tampar ke mukanya tetapi hendaklahgunakan alat seperti rotan yang kalau suami pukul pun,hanya memberi isteri sakit saja. Kemudian tidak bolehdipukul hingga berdarah. Kalau dengan memukul itu,isteri tidak boleh berubah, bolehlah suami memilihmenceraikannya. Dan akhir sekali, bagaimana yang dikatakan ceraiwajib. Adapun cerai wajib ini boleh berlaku dalambanyak keadaan. Kadang-kadang ia berlaku berbangkitdari aduan isteri terhadap suami yang berlaku durhakake atas isteri seperti memukul isteri tanpa sebab atausuami yang tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagaisuami. Adapun tanggungjawab seorang suami ke atasisterinya ada 4 iaitu memberi nafkah, memberi tempattinggal dan kalau suami mempunyai lebih dari satuisteri, memberi giliran yang adil. Kalau salah satudaripada tanggungjawab atau tidak dilaksanakan olehsuami, isteri boleh mengadu pada kadi. Cuma, isterijanganlah terus meminta cerai saja kerana adatindakan-tindakan yang boleh di ambil terhadap suaminusyuz atau durhaka. Umpamanya, kalau suami tidak memberi nafkah kepadaisteri, kalau sabit kesalahannya, maka kadi bolehmemaksa suami memberi nafkah itu atau kadi bolehmerampas hartanya dan menjualkannya dan wangnya bolehdiserahkan kepada isteri atau isteri boleh berhutangdan kadi boleh memaksa suami membayarnya. Kalau berlaku lain-lain bentuk kezaliman dari suami keatas isteri, isteri boleh mengadu kepada pihak kadi.Suami tersebut akan dipanggil dan kemudian diberinasihat. Setelah suami dipanggil dan suami pulamenafikan segala pengaduan isteri. Suami mengatakankepada kadi yang isterinya yang bersalah. Dalam padaitu pula, isteri juga tetap berkeras mengatakan yangsuaminya yang bersalah. Keadaan ini boleh diselesaikandengan kadi melantik seorang ‘sikhah’ untukmenyiasatnya. Apabila telah disiasat, keputusan yangtepat tidak juga diperolehi, malah keadaan rumahtanggatadi semakin meruncing. Ketika itu kadi boleh melantiksatu orang wakil dari kedua belah keluarga iaitu daripihak suami dan dari pihak isteri. Mereka ditugaskanmenyiasat dengan teliti, siapakah yang sebenarnyazalim. Tetapi, setelah disiasat oleh wakil kedua pihakkeluarga, didapati keadaan rumahtangga itu masih jugatidak tenang, malah bertambah runcing lagi. Pada masa itu, kadi boleh mengarahkan kuasa membericerai kepada wakil keluarga suami dan isterimenyerahkan supaya menerima talak kalau sekiranyadikehendaki tebus talak kepada wakil keluarga isteri.Inilah yang dinamakan wajib cerai. Di dalam masalah perceraian yang berlaku antara suamidan isteri ini, elok jugalah seseorang itu mengetahuiserba sedikit tentang rukun talak. Ia adalah terdiridari 5 perkara. Pertama sighat atau lafaz talak. Keduamahal atau tempat yang hendak ditalak si isteri.Ketiga ialah wilayah atau kuasa ke atas isteri.Keempat ialah kasad atau apa yang diniatkan bagi lafaztalak itu. Dan kelima ialah suami. Adapun yang dikatakan sighat atau lafaz tadi ialahlafaz yang menyatakan perceraian atau perpisahan. Iaada dua iaitu pertama lafaz sarih atau lafaz yangnyata atau terang-terang yang menyebut kalimah talak.Kedua lafaz kinayah atau lafaz sindiran iaitu menyebutkalimah cerai atau talak tidak secara terang-terang. Bagaimanakah boleh jatuh talak pada seorang isteri itusecara lafaz sarih? Seorang suami berkata kepadaisterinya, “Aku talakkan engkau!” atau “Aku ceraikanengkau!” atau “Hai orang yang kena talak!” dansebagainya. Apabila kalimah ini disebut kepada isterisamada dalam perkelahian atau pun tidak, maka jatuhlahtalak. Jatuhnya talak dengan menyebut kalimah yangterang-terang begini, samada suami berniat ataupuntidak berniat demikian, kedua suami isteri itu sudahbercerai. Kadangkala di dalam perkelahian, lafaz talak yangdisebut terang-terang itu berlaku dengan tidak sengajasedangkan suami masih sayangkan isterinya. Oleh yangdemikian, kalau sekiranya lafaz talak itu baru kalipertama atau kali kedua, suami boleh rujuk kembalikepada isterinya seketika itu juga. Cukuplah dengansuami tadi melafazkan, “Aku rujuk kembali kepadaengkau” atau “Aku kembali kepada isteriku.” Cuma yangtidak boleh rujuk kembali ialah apabila berlaku talaktiga. Ada setengah orang kata, apabila berlaku talak tiga,suami boleh rujuk kembali isterinya setelahdikahwinkan dengan orang lain dan kemudiandiceraikannya dengan jalan “Cinabuta”. Di dalamsyariat Islam, perbuatan merujuk kembali isteri yangtelah ditalak tiga, tidak boleh dengan cara “Cinabuta”ini, kalau ia amat dilarang. Rasulullah saw sendiripernah bersabda: “Rasulullah saw mengutuk orang-orang yang membuatMuhlil (Cinabuta) dan begitu juga kepada orang yangmenyuruh membuat Cinabuta itu (suami yang pertama).” Lafaz kinayah atau lafaz sindiran ialah denganmenyatakan perceraian atau talak tidak secaraterang-terang. Jatuhnya talak ke atas isteri bolehjadi samar-samar atau boleh jadi meragukan. Kerana,lafaz sindiran atau lafaz kinayah ini boleh diertikandengan maksud perceraian ikatan perkahwinan ataupundengan maksud lain. Katalah seorang suami berkatakepada isterinya, “Pulanglah engkau ke rumah orang tuakamu” atau “Engkau boleh hidup bebas” atau “pergilahengkau dari sini.” Kata-kata sindiran seperti inibergantung kepada niat suami mengeluarkan perkataantadi. Kalau sekiranya, suami menyuruh isterinya pulangsaja kepada orang tuanya dengan tidak diniatkan untukmenceraikan isteri, maka tidaklah jatuh talak. Tetapi,kalau diniatkan hendak bercerai, maka jatuhlah talak. Jadi, lafaz sindiran atau lafaz kinayah dalammenjatuhkan talak ini hendaklah diketahuisungguh-sungguh. Bahayanya adalah amat besar keranakalau sabit perceraian antara suami isteri itu, makahiduplah keduanya di dalam perhubungan yang tidakhalal. Seluruh zuriat yang dihasilkan adalah zuriatharam. Terdapat banyak masalah yang timbul di dalam memahamilafaz cerai secara kinayah ini. Di antara masalah yangtimbul ialah dalam menentukan samada jatuh atautidaknya talak bagi seorang isteri itu dalamberbagai-bagai keadaan dan situasi tertentu. Katalahseorang suami mengeluarkan kata-kata, “Aku haramkanengkau bagi diriku” Atau “Aku haramkan pipi engkaubagiku” Atau “Aku haramkan tanganmu bagi aku” dansebagainya. Apakah dalam keadaan tersebut dengan lafazitu, jatuh talak bagi isterinya. Jawapannya, kalausuami meniatkan untuk menceraikan isterinya, makasuami hendaklah membayar kifarat. Firman Allah yangbermaksud: “Sesungguhnya Allah swt telah mewajibkan kepada kamusekelian membebaskan diri dari sumpahmu (iaitu apabilaseseorang bersumpah mengharamkan sesuatu yang halal,wajiblah dia membebaskan dirinya atas sumpahnya itudengan membayar kifarat).” Jadi suami dan isteri hendaklah tahu benar-benartentang kedudukan talak. Kalau tidak tahu dan tidakpula mahu bertanya kepada kadi dan sebagainya,ditakuti jika sabit jatuh talak, akibatnya perhubungankeduanya adalah perhubungan zina. Kemudian, rukun talak yang kedua ialah mahal iaitutempat yang hendak ditalak. Mahal ini tentulah isteri.Dan isteri itu hendaklah sebenar-benar isterinya,walaupun isteri itu masih di dalam iddah kerana isteriyang di dalam iddah adalah di bawah kuasa suami lagi. Adapun mahal atau tempat yang hendak dijatuhkan talakiaitu isterinya, ia memberi erti apa saja pada isteri.Setiap juzuk anggota pada isterinya itu adalah mahalatau tempat yang hendak ditalak. Oleh itu, kalausekiranya suami mengatakan, “Aku talak telinga kamu”atau “aku talak kaki kamu” dan sebagainya, maka sabitjatuhnya talak. Kecuali juzuk yang suami sebutkan itubukan merupakan sebahagian anggotanya seperti air liuratau peluhnya. Rukun talak yang ketiga ialah kuasa di atas isteriatau yang dikatakan wilayah. Hendaklah isteri itumilik kepada suami yang mentalak. Kalau bukan miliksuami, maka perempuan itu bukan dikatakan wilayah.Adapun kuasa talak itu adalah pada isteri yangdimilikinya, walaupun isteri yang di dalam Iddah.Rukun talak yang keempat ialah kasad atau niat padatalak. Maksudnya di sini ialah, lafaz yang digunakanuntuk mentalak isteri adalah dengan niat hendakmenceraikannya. Dalam ertikata yang lain, lafaz yangdiucapkan adalah diniatkan untuk cerai. Niatmenjatuhkan talak isteri ini akan jatuh talaknyawalaupun di dalam bergurau senda. Katalah suamiberkata di dalam majlis bersama kawan-kawannya, “Akuceraikan isteri aku”. Hukumnya jatuh talak. Rukun talak yang kelima ialah syarat pada suami yangmentalak. Hendaklah suami itu suami yang mukallaf,yang siuman iaitu tidak mabuk dan tidak gila. Orangyang tidak siuman akalnya, apabila suami berkata “Akuceraikan kamu” kepada isterinya, tidak jatuh talak. Begitu juga syarat pada suami untuk menceraikan isterimestilah bukan kerana dipaksa seperti dipaksa olehayah atau kaum keluarga untuk menceraikan isteri.Cerai yang dipaksa atau yang digagah, hukumnya tidakjatuh talak. Demikianlah lima rukun yang mengawal hukum talak. Inihendaklah kita ambil perhatian sungguh-sungguh agarkita dapat menjadikan panduan di dalam kita bergauldengan isteri. Terutama yang mesti kita fahamibenar-benar ialah tentang lafaz dan niat.Kadang-kadang secara tidak kita sedari, isteri kitasudah tercerai kerana kurangnya pengetahuan danpengertian kita dalam bidang ini. Mudah-mudahan iniakan menjadi panduan kita untuk membangunkan sebuahkeluarga bahagia yang diredhai oleh Allah swt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: